Türkiye' de Bölgelere Göre Önemli Dağlar ve Zirveler: Marmara Bölgesi: 2543 m olan Uludağ bölgenin en yüksek dağıdır. Trakya' da yeralan Istranca (Yıldız) Dağları ile Ganos (Koru) Dağları önemli yükseltilerdir. Ege Bölgesi: Burada dağlar genelde E-W doğrultulu kırıklar içine yerleşmiş akarsular arasında yeralırlar. Kuzeyden güneye doğru: Madra ve Kozak dağları arasında Bakırçay' ın yeraldığı Dikili Ovası, Yunt Dağı (1084 m ) güneyinde Gediz Nehri ve ovasını görmekteyiz. 2157 m' lik zirvesi ile kıyı bölgesinin önemlisıradağlarından Bozdağlar güneyinde 1646 m' ye varan yükseklikteki Aydın Dağları bir diğer sırayı oluştururlar. Bu kez daha güneye inildiğinde Büyük Menderes Nehri ve ovası, onun da güneyinde Saruhan- Menteşe…
  Türkiye' de Dağların Oluşumu, Gelişimi ve Buna Bağlı Olarak Alp Orojenezinin Meydana Gelişi: Yine eski görüşe göre; yukarıda da genelde açıklandığı gibi, Türkiye iç kuvvetlerin tesiriyle Tethis denizinden kıvrılıp ( yaklaşıp 100-150 milyon yıl önce ), yine eski kıta çekirdekleri adını verdiğimiz, Menderes, İç Anadolu, Doğu Anadolu masiflerine kuzeyde Kuzey Anadolu Dağları, güneyde Toros silsilesi şeklinde yükselip, yamanıp, lehimlenmişlerdir ve böylece Türkiye' deki Alp Orojenezi Kıvrım Kuşağını oluşturmuşlardır. Plaka (= Levha ) Tektoniği görüşüne göre ise; Türkiye' deki dağların oluşumuna gelince: Yine aynı devirde II. Zaman sonu III. Zaman başlangıcında ( yaklaşık 150 milyon yıl önce ) Türkiye' yi de…
  Jeoloji devirlerinden 1. Zaman adını verdiğimiz Paleozoik' te (yani günümüzden yaklaşık 350 milyon yıl önce) yeryüzünde biri kuzeyde ( Laurasia), diğeri güneyde (Gondwana ) iki kıta bulunuyordu. Bu 2 kıta arasında da, günümüzde Türkiye'nin yeraldığı kesimde Tethis Denizi uzanıyordu. Eski kıta çekirdekleri adını verdiğimiz kuzey kıtasını Kanada, İskandinavya, Sibirya, güney kıtasını Brezilya, Afrika-Arabistan, Hindistan, Avustralya gibi büyük kara parçaları oluşturuyordu. II. zaman başlarında (yani günümüzden yaklaşık 100-150 milyon yıl önce ) Tethis Denizinde biriken materyaller bu sırada kendini gösteren iç kuvvetlerin baıncı ile deniz dibinden yükselerek, kıvrılmışlar ve yer yerde kırılmış, eski masiflere ya da diğer adıyla biraz önce…
  Dağların oluşmasında çeşitli faktörler rol oynar. Oluşumları itibariyle dağları 4 gruba ayırabiliriz: I- Dağların bir kısmı kıta kenarı çukurlarında ( Jeosenklinallerde ) birikmiş tortul tabakaların ( kireçli-karbonatlı tabakaların ) yan basınçların etkisiyle kıvrılıp, yükselmesi sonucu oluşmuşlardır. Bunlara KIVRIMLI DAĞLAR adı verilir. Örnek: Kuzey Anadolu Dağları ile ToroslarII- Dağların bir kısmı yerkabuğu bloklarının faydalanarak yani kırılarak yükselmesi sonucu meydana gelmişlerdir. Bunlara Horst, çöken kesime Graben adı verilir. Bu tipte oluşan dağlara da FAYLI DAĞLAR yada KIRIKLI DAĞLAR denir. Örnek: Ege Bölgesinde Bozdağlar (Horst ) Gediz Ovası (Graben ) K.Menderes Ovası ( Graben ) Aydın Dağları (Horst ) K.Menderes Ovası ( Graben ) B.Menderes Ovası (Graben ) III -…
  Dağları, şekilleri itibariyle 3' e ayırmaktayız.I- Herhangi bir sıraya bağlı olmayan TEK DAĞLARII- SIRADAĞLARIII- KÜTLESEL DAĞLAR Bu tiplere ülkemizden örnek vermek gerekirse, genelde volkanik kökenli yada aşınmaya karşı dirençle kısmen yüksekliğini korumuş olan Erciyes, Ağrı, Süphan, Nemrut, Uludağ, Honaz, Akdağ, Kazdağ ayrıca ve Alemdağ tek dağ birimlerini oluştururlar.İkinci tipte yeralan sıradağlara gelince; Toroslar ve Kuzey Anadolu (= Doğu Karadeniz ) Dağlara Alp Orojenez ( Alp Dağları Oluşumu ) kuşağının bir parçasını oluştururken, kuşkusuz bu gruplar içinde gerçek birer sıradağ karakterini gösteren üniteler olarak kuzeyde Rize ve Soğanlı Dağlarını, Toroslarda Bolkar-Aladağ sırasını, Batı Anadolu' da Bozdağlar, Aydın Dağları ve Sultan Dağlarını…
  Dağ, insanla tabiat arasındaki mücadelenin en yoğun yapıldığı yeridir. Bir ÇİN ATASÖZÜ' ne göre dağ en yücedir. Başka bir deyişle dağ, önümde yükselen ve içine girdiğim zaman beni kendisinden bir parça yapan yüce bir bütündür. Dağ, yeryuvar üzerinde yeralan çok çeşitli coğrafi ünitelerden; plato, ova, havza gibi ünitelerden biridir. Coğrafi bir yaklaşımla; 15 km2 lik bir mekan ünitesi üzerinde yeralan nisbi yükseltinin 600 m' yi bulduğu veya geçtiği yükselti ünitelerini DAĞ olarak tanımlayabiliriz. Bir başka coğrafi tanımla da, yükselti ile beraber eğim değerlerinin % 40' ı geçtiği relief parçasını DAĞ olarak nitelendirebiliriz. Dağ tanımı konusunda görüldüğü gibi, çok çeşitli tarifler…
Sayfa 2 / 2